Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zajímejte se!
aneb "Co se v Klíči nedočtete"

Připravujeme pro vás přehled toho, co jsme našli ohledně dalších projektů na Jižním Městě. Pro realizaci podobných záměrů jako Velké Roztyly není nic lepšího než neinformovaný občan. I když, i to je někdy asi jedno.

Kauzy jsou popsány na webu Hnutí pro Prahu 11 - www.hpp11.cz

nebo

tady na webu v AKTUALITÁCH a JEDNOTLIVÝCH ODKAZECH! 

Zejména jde o:

Bytový park Roztyly - při ul. Ryšavého u metra Roztyly

obytný soubor Na Výhledu - při ul. Blatenská/Hrdličkova, Roztyly

mrakodrapy Prague Eye Towers - dvě nějvyšší budovy ČR na Chodově

garážové domy na Jižním Městě - záběr parkovišť a volných ploch pro výstavbu garářových domů

modré zóny - zóny placeného stání pro rezidenty

____________________________________________________________________

Průběžně Vás informujeme v rubrice Aktuality (Aktuality 2009-2013) nebo e-mailem.

______________


Veškeré níže uvedené informace k ověření na městském úřadě Prahy 11.

25.1.2010 - Rada MČ Praha 11 vyhlásila na začátku října 2009 „Záměr prodeje pozemků v k. ú. Chodov, lokalita Litochleby, formou výběrového řízení“ - viz. http://www.praha11.cz/rmzm/rm/2009/7.10.2009/2009100718012370.doc - včetně pozemku č. 1343 (bývalá litochlebská náves), na kterém roste pietní háj a stojí historické pomníky obětem světových válek. Toto výběrové řízení bylo na vývěsu, tzn. že uchazeči měli pouze určitou dobu, pohých 14 dní na to, aby jimi najmuté architektonické ateliéry během této neuvěřitelně krátké doby zpracovaly vypovídající studii využití daného území.

Dalším kouzelnickým trikem je prodejní cena pozemků: 1581Kč/m². I člověk, který je zcela nezasvěcen do problematiky cen realit, se může velice jednoduše přesvědčit o absurditě uzavírané smlouvy, kdy lze na přístupném internetovém portále Sreality.cz zjistit, že pozemek v této lokalitě o výměře 6.001 m2 ( tj. o téměř 15 % menší ) je nabízen k prodeji za cenu 50 mil. Kč, tj. 8333Kč/m². Z tohoto jednoduchého srovnání poté vyplývá, že celé výběrové řízení může způsobit značnou majetkovou újmu MČ Praha 11 a je velice problematické toto omlouvat pouhou neznalostí věci.

Pozemek byl prodán akciové společnosti s neznámou majetkovou strukturou, s kmenovými akciemi na majitele (stejná struktura jako fy Haguess známá s kauzy Opencard).

1. ul. Hrudičkova (bude upřesněno)

2. Sportovní areál „NAD PŘEHRADOU“ – studie OÚR obdržel dne 18.02.2009 žádost o „souhlas s výjimečně přípustným využitím území – SP“ ve věci záměru Sportovní areál „Nad přehradou“ na pozemcích. parc.č. 537/33, 537/46, 537/50, 537/83, 576/15, 576/68, 598/1 v k.ú. Háje. Areál je dle Územního plánu sídelního.útvaru. hl. m. Prahy navržen ve funkční ploše SP–sloužící sportu na ploše o výměře 15 995 m². Celková výměra této funkční plochy je 98 314 m². Cílem má být přirozená vazba mezi obytnou zástavbou a zelenými plochami u přehrady. Dopravně je areál napojen na komunikaci Výstavní dvěma novými sjezdy. Areál respektuje stávající prostor konečné autobusů MHD. Pěší propojení je navrženo směrem jižním a severovýchodním. V rámci areálu je navrženo celkem 5 objektů ozn. A1 až A5. Objekty A1 + A3 a A4 + A5 jsou komunikačně propojeny. Parkování není blíže specifikováno, uvažuje se parkování v podzemní části objektů a na povrchovém parkovišti. V objektech A1, A2, A4 a A5 jsou 1. - 4.NP resp. 1. - 3.NP určena pro sport, 5.NP resp. 5. - 6.NP je určeno pro administrativu a služební byty. V objektu A3 je navržen hotel (140 lůžek, 10 NP) včetně obchodu, kavárny a restaurace. Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí bere na vědomí studii Sportovní areál „NAD PŘEHRADOU“, zpracovanou architektonickou kanceláří Atelier 6, s.r.o. v lednu 2009. Pro – 5 Proti – 0 Zdržel se – 0

Komentář: Studie navrhuje využití části území Nad Hostivařskou přehradou / pod otočkou autobusů č.213 na Hájích/. Území je v územním plánu určeno jako SO – sloužící oddechu – území sloužící rekreaci,oddechu a sportovním aktivitám v přírodě, které podstatně nenarušují přírodní charakter území. Hlavní součástí funkce je zeleň /příloha 1, vyhl. 32/99/. Plány nemáme, ale čtyři stavby se šesti nadzemními podlažími a desetipatrový hotel se 140 lůžky není podle našeho názoru ve smyslu využití území dané vyhláškou a to ani v případě tzv. „vyjimečně přípustném funkčním využití území“, což je maximálně přípustná míra využití území daná funkcí SO. Výbor vzal studii „na vědomí“, bez připomínek!!

3. Polyfunkční dům, Mejstříkova, P-11 – objemová studie
Dne 3.2.2009 se zabýval Výbor pro uzemní rozvoj a ŽP zastupitelstva P11 studií 22patrového třívěžového objektu na místě současné nefukční kotelny, prodejny Penny a hostince U žáby.
Objemová studie řeší umístění polyfunkčního domu s byty v místě stávajícího objektu občanské vybavenosti čp. 664 v k.ú. Háje, v prostoru mezi ulicemi Hlavatého, Mejstříkova a Steinerova. Podzemní a dvě nadzemní podlaží nového objektu jsou navržena na půdorysu stávající budovy. Na této podnoži budou tři „věže“. Objekt bude mít 3 podzemní podlaží a 22 nadzemních podlaží (3. – 22. podlaží ve „věžích“).
V podzemních podlažích bude umístěno 86 parkovací stání, v 1. nadzemním podlaží obchody včetně skladů, ve 2. nadzemním podlaží komerční prostory, ve 3. – 22. nadzemním podlaží byty (celkem 50 – 60 bytů). Dalších cca 20 parkovacích stání bude umístěno na pozemcích investora v okolí objektu.
Obě lávky pro pěší budou zachovány (směrem k metru i do Mejstříkovy ulice). Vjezd do garáží bude z Mejstříkovy ulice, vstup do 1. nadzemního podlaží bude ze Steinerovy i Hlavatého ulice, vstup do bytového domu z Hlavatého ulice.
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí vyzývá bezpečnostní komisi, aby se zabývala dostupností hasičské techniky pro výškové objekty na území Jižního Města.
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí bere na vědomí objemovou studii „Polyfunkční dům, Mejstříkova, P-11“ zpracovanou spol. R.U.A. v lednu 2009. Pro – 6 Proti – 0 Zdržel se – 0

Komentář: Před pěti lety přišlo předchozí osazenstvo radnice /ODS/ s projektem výškové budovy „Poutník“ na místě bývalého kina Galaxie u metra Háje. Tento projekt byl odmítnut nejen občany Hájů /prostřednictví OS a petice/, ale i odbornými útvary ÚMČP11. Po pěti letech je „Poutník“ reinkarnován do podoby třívěžové výškové budovy jen 300m od předchozí lokalizace.

4. Obytný soubor Háje – podnět na úpravu ÚPn č. U 0761 MČ obdržela od MHMP OÚP žádost o vyjádření k úpravě ÚPn SÚ hl. m. Prahy č. U 0761. S žádostí byla doložena dokumentace Obytný soubor „Háje“, dokumentace pro úpravu míry využití území, kterou zpracovala spol. CENTRAL GROUP a.s. Navržená úprava spočívá v navýšení kódu míry využití území z E na G ve funkční ploše OC (čistě obytné) na pozemcích ohraničených ulicemi Výstavní, Exnárova, Otická a Štichova v k.ú. Háje. Investor zde navrhuje obytný soubor, včetně nových komunikací (vozidlová, pěší) a zpevněných ploch, doplněný sadovými úpravami. Soubor je rozdělen na objekty A, B, C, D a E, v parteru objektů je možnost umístění komerčních nebytových prostor, v ostatních nadzemních podlažích jsou navrženy byty – jejich počet není uveden. Objekty A, C a E při komunikaci Výstavní tvoří věže o max. výšce 18 NP, 16 NP a 14 NP. Z věže A směrem jižním vede křídlo o 7 NP, na jihu terasovitě ustupující na 5 NP. Z věže C směrem jižním vede křídlo o 6 NP na jihu terasovitě ustupující na 5 a 3 NP. Z věže E směrem jižním vede křídlo o 6 NP. na jihu terasovitě ustupující na 5 až 3 NP, podobně jako křídlo C. Objekty B a D o 5 NP situované podél komunikace tvoří spojovací krčky mezi věžemi. V podzemních podlažích jsou navrženy garáže. Příjezdy do garáží a současně vjezdy do území na obslužnou komunikaci jsou navrženy ze západu z komunikace Štichova a z východu z komunikace Exnárova. Při obslužné komunikaci budou situována povrchová parkovací stání pro osobní automobily. Vstupy do obytných i komerčních částí stavby budou převážně ze severu. Z jihu vytvoří stavba dva poloveřejné klidové prostory se sadovými úpravami. Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí nemá námitky proti navýšení kódu míry využití území ve funkční ploše OC (čistě obytné), v území vymezeném ulicemi Výstavní, Exnárova, Otická, a Štichova v k.ú. Háje tak, jak bylo navrženo spol. CENTRAL GROUP a.s.
Pro – 5 Proti – 0 Zdržel se – 0